Autor Subiect: Ajutor pentru a schimba o proteza la picior - dnul Stefan Maroșan - Zalau  (Citit de 612 ori)

0 Membri și 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

Offline tokyodream

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Mesaje postate: 4.683
  • Karma: 1
  • Gen: Bărbat
  • Acura-Honda
    • DAIMYO
           Vă salut . Vă scriu celor care știu că sunteți antreprenori și aveți posibilitatea de a direcționa o parte din impozitul pe profit către cauze medicale . Sunt în situația de a fi nevoit să-mi înlocuiesc proteza de la picior ( cei care mă cunoașteți știți că am suferit o amputare acum 5 ani ) cu niste costuri care îmi depășesc posibilitățile . Celor care doresc să-mi acorde un sprijin în acest sens le pot direcționa un contract de la fundația care intermediază aceste plăți . In speranța că nu am deranjat vă mulțumesc anticipat și vă doresc succes in activitatea pe care o desfășurati . Cu respect . Ștefy Maroșan

=================

 CONTRACT DE SPONSORIZARE NR. ___ /____________
În temeiul Legii nr. 32/1994, care reglementează regimul sponsorizării în Romania,
cu modificările și complectările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 204/2001, se
încheie prezentul contract de sponsorizare(”Contract”), cu respectarea următoarelor
clauze:
Art. 1. Părțile contractului
1.1. SC _________________________________ S.R.L. cu sediul în
_________________ ___________________________________,
jud.________________, cod fiscal ______________, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. ______________________________, avănd cont nr.
__________________________________________, deschis
la___________________________, prin reprezentant legal prin
___________________________, în calitate de _______________, denumită în
continuare SPONSOR,
Şi
1.2. ASOCIATIA HELIOS HANNAH-AHH, cu sediul social în Mun. Zalau, str. Crișan,
nr.28, bl. I58, sc.B, ap.17, Jud.Sălaj, cod fiscal – 43374076, înregistrată la
judecătoria Zalău, având cont bancar în Lei nr. RO80BRDE320SV28990223200,
deschis la BRD Groupe Societe Generale SA, reprezentată prin SUCIU NATALIA
GABRIELA, în calitate de Președinte al Asociației, identificată cu CI seria/nr.
SX500672 din data de 24.12.2020, eliberat de SPCLEP ZALAU, denumită în
continuare BENEFICIAR
Art. 2. Scopul și obiectul contractului
2.1. Sponsorul va acorda Beneficiarului o sponsorizare constând în suma de
______________ lei (________________________________________________)
care se va achita în contul bancar al Beneficiarului până la data de
_______________.
2.2. Suma reprezentând sponsorizarea se pune la dispoziția beneficiarului în scopul
susținerii activității curente a asociației.
Art. 3. Drepturile și obligațiile Părților
3.1. Sponsorul are următoarele drepturi și obligații:
 a)Să achite suma convenită la art. 2.1, în modalitatea și la termenul prevăzut
acolo; b)Să aducă la cunoștiința publicului sponsorizarea într-un mod care
să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau
ordinea și liniștea publică; c)Să verifice dacă Beneficiarul folosește
mijloacele financiare primite în temeiul prezentului contract conform destinației
stipulate la art. 2.2 și să solocite răspunderea Beneficiarului de îndată ce constată
încălcarea de către acesta a obligațiilor asumate.
3.2. Beneficiarul se obligă:
a)Să folosească suma primită ca sponsorizare numai pentru realizarea scopului
prevăzut în Contract, respectând condițiile legale și contractuale;
 b)Să aducă la cunoștiința publicului sponsorizarea într-un
mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri
sau ordinea și linistea publică; c)Să evidențieze corespunzător în
documentele contabile suma primită ca sponsorizare; d)În cazul în care
Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile contractuale, Sponsorul poate rezilia
unilateral acest contract, de plin drept, cu o notificare prealabilă, transmisă
Beneficiarului în scris cu 10 (zece) zile înainte, fără îndeplinirea altor formalități sau
interventia instanței de judecată.
În acest caz, Beneficiarul se obligă să restituie integral obiectul sponsorizării în
termen de 60 (șaizeci) de zile de la data rezilierii contractului.
Art. 4. Răspunderea contractuală
 
4.1. Încălcarea în orice mod, de către una din Părți, a obligațiilor prevăzute în
prezentul Contract, va atrage răspunderea Părții în culpă, conform normelor legale
în vigoare.
Art. 5. Forța majoră
5.1. Niciuna dintre Părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor
asumate prin acest Contract dacă această împrejurare s-a datorat unui eveniment
imprevizibil la data încheierii Contractului (calamități naturale, falimentul unui terț de
care depinde activitatea unei Părți etc.).
Art. 6. Încetarea Contractului
 
6.1. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:
 - la îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract;
 - când realizarea obiectului Contractului a devenit imposibilă;
 - prin denunțarea unilaterală de către Sponsor, cu o
notificare prealabilă, transmisă Beneficiarului în scris cu 10 (zece) zile înainte;
 - forță majoră.
Art.7. Litigii
7.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu derularea prezentului
Contractului vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru este imposibil,
litigiul va fi supus, spre soluționare, instanței competente conform art. 110 din Codul
de Procedură Civilă. 7.2. Prezentul Contract va fi guvernat
de și interpretat în conformitate cu legea română.
Art. 8. Prevederile finale
 
8.1. Prezentul Contract, obiectul acestuia și toate informațiile de natură tehnică sau
comercială vor fi tratate ca fiind confidențiale de către părți și nu vor fi dezvăluite
fără acordul prealabil scris al celeilalte părți, oricăror terți sau folosite în scopuri
publicitare, pentru expunere sau publicare sau în orice alt scop decât cel necesar
pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor fiecăruia conform prezentului
Contract. Beneficiarul se angajază să ia toate măsurile necesare astfel încât
colaboratorii săi implicați în derularea prezentului Contract să fie înștiințați și să
respecte angajamentul de confidențialitate luat prin prezenta clauză.
 8.2. Modificarea Contractului poate fi realizată numai în
scris, cu acordul ambelor Părți.
Contractul a fost încheiat astăzi, ________________ în 2(două) exemplare
originale, ambele cu aceeași valoare juridică, din care unul pentru Beneficiar și unul
pentru Sponsor.
SPONSOR, BENEFICIAR,
 
https://pdfupload.io/docs/e1f20dfa - fisier cu 3 pagini in PDF


ASOCIATIA HELIOS HANNAH-AHH, cu sediul social în Mun. Zalau, str. Crișan,
nr.28, bl. I58, sc.B, ap.17, Jud.Sălaj, cod fiscal – 43374076, înregistrată la
judecătoria Zalău, având cont bancar în Lei nr. RO80BRDE320SV28990223200,
deschis la BRD Groupe Societe Generale SA

https://m.facebook.com/people/Helios-Hannah/100058305250076/


=================

𝐌-𝐚𝐦 𝐧𝐚̆𝐬𝐜𝐮𝐭 𝐜𝐮𝐦 𝐚 𝐯𝐫𝐮𝐭 𝐃𝐮𝐦𝐧𝐞𝐳𝐞𝐮 𝐬̦𝐢 𝐚𝐦 𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐮𝐭. 𝐃𝐚𝐫 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐳𝐞 𝐚 𝐫𝐚̆𝐦𝐚𝐬 𝐬̦𝐢 𝐚𝐦 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐣𝐢𝐧𝐮𝐥 𝐟𝐢𝐞𝐜𝐚̆𝐫𝐮𝐢𝐚...

🤝 𝐕𝐚̆ 𝐦𝐮𝐥𝐭̦𝐮𝐦𝐞𝐬𝐜 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫 𝐜𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐮𝐥 𝐭𝐫𝐞𝐜𝐮𝐭 𝐦-𝐚𝐭̦𝐢 𝐚𝐣𝐮𝐭𝐚𝐭. 𝐈𝐚𝐫 𝐭𝐨𝐭̦𝐢 𝐜𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐫𝐢𝐭̦𝐢 𝐬𝐚̆ 𝐟𝐢𝐭̦𝐢 𝐢̂𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐚̆𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐭̦𝐢 𝐬𝐚̆ 𝐦𝐚̆ 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐣𝐢𝐧𝐢𝐭̦𝐢 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐮:
 👉 𝐫𝐞𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭̧𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭̧𝐢 𝟑,𝟓 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐭𝐚̆ 𝐝𝐢𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐳𝐢𝐭𝐮𝐥 𝐩𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐭 𝐚𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟏 - 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐫𝐮𝐥 𝐚𝐭𝐚𝐬̦𝐚𝐭 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐚̆𝐫𝐜𝐚𝐭 𝐬̦𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚𝐭.
👉 𝐫𝐞𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭̦𝐢 𝟐𝟎 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐭𝐚̆ 𝐝𝐢𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐳𝐢𝐭𝐮𝐥 𝐩𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐭𝐮𝐥 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞𝐢 𝐝𝐮𝐦𝐧𝐞𝐚𝐯𝐨𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭̦𝐢𝐞𝐢.

     𝐕𝐚̆ 𝐦𝐮𝐥𝐭̦𝐮𝐦𝐞𝐬𝐜 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭!
                                  𝐂𝐮 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐧𝐨𝐬̦𝐭𝐢𝐧𝐭̦𝐚̆,
                                               𝐇𝐚𝐧𝐧𝐚𝐇!

https://www.facebook.com/people/Helios-Hannah/100058305250076/?rdid=8nRevFScJU9G1H8d&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2FFd6wA6ZgmWFthiFs%2F
      RO41BTRLRONCRT0297550202 – cont in lei deschis la Banca Transilvania , numele Marosan Stefan

Orice suma e binevenita 🙏🙏🙏🙏

« Ultima Modificare: Mai 05, 2024, 07:23:53 a.m. de tokyodream »
Verifica seria VIN a masinii tale prin CARVERTICAL:

 https://www.carvertical.com/ro/landing/v3?utm_source=aff&a=daimyo&b=0eb206ae

 

SMF spam blocked by CleanTalk
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal